เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่  1         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                                    ..................
ระเบียบวาระที่  2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม                   -  ไม่มีการรับรอง
 
ระเบียบวาระที่  3         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                             3.1  การพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน  15  โครงการ

สอบถาม