ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
สถานะทางการเงิน‏
 
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
งบทรัพย์สิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ทร้พย์สิน หนี้สินและเงินสะสม)
หมายเหตุ : ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (เงินสด และเงินฝากธนาคาร)
หมายเหตุ : ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (เงินรับฝาก)
รายจ่ายค้างจ้าย (หน้า 1)
รายจ่ายค้างจ่าย (หน้า 2)
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2556
งบเงินสะสม
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ 2556
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ค่าครุภัณฑ์)
หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
KEDSARA DOT COM