ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
สถานะทางการเงิน‏
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
วันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึง  29  กันยายน   2561
  งบประมาณตามเทศบัญญัติประจำปี               
กอง/แผนงาน/งาน  งบประมาณตั้งไว้  งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ
ด้านบริหารทั่วไป            
  แผนงานบริหารงานทั่วไป            9,786,820.00         8,509,888.57          1,276,931.43
  แผนงานบริหารงานคลัง            2,539,880.00         2,301,203.00             238,677.00
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน            1,395,040.00         1,154,416.00             240,624.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม      
  แผนงานการศึกษา            8,329,704.00         6,798,162.54          1,531,541.46
  แผนงานสาธารณสุข            3,010,380.00         2,351,063.00             659,317.00
  แผนงานสังคมสงเคราะห์              265,060.00           196,754.00               68,306.00
  แผนงานเคหะและชุมชน            1,968,620.00         1,440,101.00             528,519.00
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              670,640.00           419,778.00             250,862.00
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ            1,308,000.00         1,235,060.00               72,940.00
ด้านการเศรษฐกิจ      
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            5,618,000.00         3,023,315.20          2,594,684.80
  แผนงานการเกษตร              355,000.00           282,840.00               72,160.00
ด้านการดำเนินงานอื่น      
  แผนงานงบกลาง          18,652,856.00       17,096,248.50          1,556,607.50
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น          53,900,000.00       44,808,829.81          9,091,170.19
                 
  จ่ายขาดเงินสะสม              
กอง/แผนงาน/งาน  งบประมาณที่ขอจ่าย  งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ
ด้านการเศรษฐกิจ      
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            8,721,109.00         8,721,109.00                          -  
         
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น              8,721,109.00           8,721,109.00                          -  
                 

KEDSARA DOT COM