ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
นโยบายและแผนงาน
 
การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
 

การพัฒนาตามนโยบายของนายกเทศมนตรี    ที่แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง

                1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทุกชนิด  เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา  เทศบาล  ยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  โดยดำเนินการดังนี้
                                1.1  ปรับปรุงและสร้างถนน  ร่องระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอ
                                1.2  จัดให้มีแสงสว่างบริเวณถนน  ตรอก  ซอก  ในเขตเทศบาล  รวมถึงถนนเกษตรอย่างทั่วถึง
                                1.3  ปรับปรุง  สนับสนุนระบบการสื่อสารสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
                                1.4  ดำเนินการจัดระบบการคมนาคมขนส่ง  มีที่พักคอยรถประจำทางและอื่น  ๆ

                2.  ด้านเศรษฐกิจ
                                การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจของเทศบาล  โดยส่งเสริมอาชีพและยึดหลักเศรษฐกิจอย่างเพียงพอเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน  ส่งเสริมการสร้างงานและให้การส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
                                2.1  พัฒนา  และส่งเสริมอาชีพ  การทำนา  การเกษตรแบบผสมผสาน  การปศุสัตว์  เพื่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างอาชีพ
                                2.2  พัฒนาคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน  อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  ให้การส่งเสริมและฝึกหัดอาชีพยกระดับฝีมือแรงงาน  เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
                                2.3  สนับสนุนให้ประชาชน  ให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าราคาถูก  และมีคุณภาพ  ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ
                                2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
                                2.5  ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน
                                2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

                3.  ด้านสังคม
                                การปรับปรุงและจัดระบบการศึกษา  สาธารณสุข  วัฒนธรรมประเพณี  และสนับสนุนการปรับปรุงชุมชน  เพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพ  โดยจะดำเนินการดังนี้
                                3.1  ส่งเสริมการป้องกันโรค  ให้การรักษาพยาบาล  และบริการความรู้  ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน  เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
                                3.2  ฟื้นฟู  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
                                3.3  พัฒนาและยกระดับการศึกษาขยายปรับปรุงสถานศึกษาให้เพียงพอแก่ความต้องการ  ของประชาชน  พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
                                3.4  สนับสนุน  และส่งเสริมการออกกำลังกาย  การกีฬาทุกประเภท  ทุกระดับ  การนันทนาการ  ทั้งระดับนักเรียน  เยาวชน  และประชาชน
                                3.5  ปรับปรุงและพัฒนาโดยการส่งเสริมให้เยาวชนต่าง  ๆ  ให้มีส่วนร่วมการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน  คิดเป็น  เรียนรู้ร่วมกัน
                                3.6  ให้การสงเคราะห์  เยาวชน  คนพิการ  ผู้สูงอายุ  และประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนให้พ้นจากสภาพปัญหา  และสามารถดำรงชีวิตที่ดีตามสมควรแก่ฐานะ  และพึ่งพาเกื้อกูลกัน
                                3.7  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                                3.8  ส่งเสริมสนับสนุนการทำบุญรวมญาติให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว  เพื่อให้ชุมชนเกิดความรัก  ความสามัคคี  มีกตัญญูต่อบรรพชน
                                3.9  จัด  และส่งเสริมให้มีศูนย์บริการด้านการศึกษา  พื้นฐานอาชีพ  ศิลปวัฒนธรรม  นันทนาการ  บริการแก่ประชาชนที่สนใจ

                4.  ด้านสิ่งแวดล้อม
                                การปรับปรุงสภาพแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อให้เป็นเทศบาลน่าอยู่มีความสงบร่มรื่น  ไร้มลภาวะ  โดยดำเนินการดังนี้
                                4.1  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้รอบบริเวณบ้านเรือนของราษฎร
                                4.2 ส่งเสริมให้มีการลดมลพิษทางอากาศ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นตามอำนาจหน้าที่
                                4.3  ปรับปรุงการกำจัดขยะมูลฝอย ให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการ
                                4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบำบัดน้ำเสีย  ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้มากขึ้น
                                4.5  ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  สนามกีฬา  และสวนสุขภาพ  ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
                                4.6  ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของวัด  และศาลาชุมชน  ให้ร่มรื่นสวยงาม
                                4.7  ดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการก่อนการจัดทำ  หรือปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี

                5.  ด้านการเมือง/การบริหาร
                                การส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีความมั่นคง  และปรับปรุงการจัดระบบการบริหาร  ให้สามารถอำนวยความสะดวกด้านการบริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง  โดยการดำเนินการดังนี้
                                5.1  ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาล  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว  รวดเร็ว  ถูกต้องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส
                                5.2  พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ของพนักงานเทศบาลในการให้บริการแก่ประชาชน  โดยเน้นการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว  เน้นให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใส  และเป็นมิตร
                                5.3  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
                                5.4  ส่งเสริมและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานและจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาล  ให้เพียงพอที่จะให้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                5.5  ส่งเสริมการสร้างขวัญ  และกำลังใจแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  โดยยกย่องผู้ปฏิบัติงานดี
                                5.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะการป้องกันระงับอัคคีภัย  ส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงาน  ลูกจ้าง  และคณะกรรมการชุมชนเพื่อรองรับความเจริญอย่างต่อเนื่อง
                                5.7  เน้นการพัฒนา  โดยใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องชี้นำ
                                5.8  พัฒนารายได้ของเทศบาล  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหารและการจัดการ
                                5.9  ปรังปรุงระบบการจัดเก็บภาษีของเทศบาล  ให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว
                                5.10   ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                                 
 

KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri