ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 วงเงิน 339,100 บาท วันที่ 13 – 23 มกราคม 2557
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านหนองโก หมู่ที่ 3
ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

****************************

 

            ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโก  หมู่ที่ 3 ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น สายทางจากถนนลาดยาง  - บ้านนายพิณ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้                         
             ช่วงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50  เมตร ยาว 150  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 525  ตารางเมตร ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อนและยาแนว
            
ช่วงที่ 2  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร ยาว 43.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 129  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 6.45 ลูกบาศก์เมตร
           พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน 1 ป้าย    รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด  เป็นเงิน 339,100 บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ       หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   

  2. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 169,550.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงาน

           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  24  มกราคม  2557  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น.  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  24 มกราคม 2557   ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง  16.30  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   13 – 23  มกราคม  2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา  ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ  
- ในวันที่  24  มกราคม 2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)   ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  27  มกราคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ระหว่างวันที่  13 – 24  มกราคม 2557   ในราคาชุดละ 1,000.- บาท  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://tessabankanluang.go.th  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-4321-0691 ต่อ 12  ในวันและเวลาราชการ
                        
                                ประกาศ   ณ  วันที่   10    เดือนมกราคม   พ.ศ. 2557
    
                                                                                                        (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                                                  (นายอุบล     แข็งขยัน)
                                                                                                             นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

ดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri