ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 – บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10
 
 ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง              
 
เรื่อง  ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 – บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10  
        ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
                    ตามที่  เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล บ้านก้านเหลืองหมู่ที่ 1 – บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10  ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ ตามประกาศลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 และเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ซึ่งกำหนดขอรับเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557 และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป ตามความแจ้งแล้วนั้น
                    เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคา ผลปรากฏว่ามีผู้รับจ้างมายื่นซองเสนอราคา เพียง 1 ราย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาซึ่งถือเป็นสาระสำคัญ จึงยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556  
                    จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                                    ประกาศ ณ วันที่  20  มกราคม  พ.ศ.2557 

 
                                                                                                 ธนสมบัติ ปักโททานัง
                                                                                             (นายธนสมบัติ  ปักโคทานัง)
                                                                                           ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง
                                                                            ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
 
 
 
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri