ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
สอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ยื่นซอง 29 เม.ย.-14 พ.ค.57
 
     ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  สอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 ประจำปีงบประมาณ 2557   
          *******************  
                            ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557  จำนวน 44 รายการ   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  239,700.- บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   29   เมษายน  2557  ถึงวันที่ 14  พฤษภาคม 2557 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ 
- ในวันที่ 14  พฤษภาคม 2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  15   พฤษภาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย          ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )

                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่  29 เมษายน  ถึงวันที่ 14  พฤษภาคม 2557  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ต่อ 12   ในวันและเวลาราชการ
                        
                                                         ประกาศ   ณ  วันที่     29    เดือนเมษายน   พ.ศ. 2557

    
                                                                                                           (ลงชื่อ) ……………………………
                                                                                                                  ( นายบุญทัย     นารินทร์ )                                    
                                                                                                              นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
 
 
 
                                                                           รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ
1. ชุดเตารีดพาเพลิน 3 ชุด  
2. ชุดช่างตัดผม 3 ชุด  
3. ชุดคุณหมอแสนสนุก 3 ชุด  
4. ชุดเด็กน้อยเล่นทราย 9 ชุด  
5. ผลไม้จำลอง 9 ชุด  
6. ผักจำลอง 9 ชุด  
7. ชุดไข่ไก่ไข่เป็ด 9 ชุด  
8. บล็อคเพลิดเพลิน 24 ชุด  
9. บล็อคต่อสร้างสรรค์ 25 ชุด  
10. บล็อคลูกเต๋าแสนสนุก 12 ชุด  
11. แป้นเรขาสวมหลัก (ไม้) 3 ชุด  
12. ปิระมิด 3 ทรง 3  ชุด  
13. สวมหลักเรียงขนาด 3 ชุด  
14. ฝึกร้อยกระดุม 9 ชุด  
15. ตาช่าง 2 แขน (ไม้) 3 ชุด  
16. เกมความจำภาพและศัพท์ภาษาอังกฤษชุดสัตว์,สิ่งของ,รูปทรง 3 ชุด  
17. เกมความจำภาพและศัพท์ภาษาอังกฤษชุดผักผลไม้ 3 ชุด  
18. ภาพตัดต่อเครื่องแต่งกาย 3 ชุด  
19. ภาพตัดต่อห้องนอน 3 ชุด  
20. ภาพตัดต่อห้องน้ำ 3 ชุด  
21. ภาพตัดต่อห้องครัว 3 ชุด  
22. จิ๊กซอจิ๋ว ก-ฮ ขนาด 10*10 ซม.หนา 10 มม. 3 ชุด  
23. จิ๊กซอจิ๋ว A-Z ขนาด 10*10 ซม.หนา 10 มม. 3 ชุด  
24. ลูกโลก 1 ลูก 1 ลูก  
25. แว่นขยาย ขนาด 3 นิ้ว 3 อัน  
26. กระดานหัดนับเบื้องต้น 3 อัน  
27. เรียนรู้เรื่องผักผลไม้ที่น่ารู้จัก 9 ชุด  
28. เรียนรู้เรื่องสัตว์ที่น่ารู้จัก 9 ชุด  
29. สวมหลักลำดับตัวเลข 3 ชุด  
 
 
 
          
                                                                        -2-
ลำดับที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ
30. Bowling ชิงแชมป์ 3 ชิ้น  
31. โยนห่วงช้าง 3 ชิ้น  
32. ฆ้อง 1 ชิ้น  
33. CD เพลงชุดหนูน้อยวัยแข็งแรง 3 ชุด  
34. CD เพลงชุดตัวเรา บ้านของเรา โรงเรียนของเรา 3 ชุด  
35. บอร์ดตารางสถิตินักเรียน 3 ชิ้น  
36. ชุดธงโต๊ะประชาติเซียน 1 ชุด  
37. ยีราฟสไลด์ลื่น 6 ชิ้น  
38. ชุดหัตถกรรมพื้นบ้าน 3 ชุด  
39. ชุดแม่ค้าแม่ขาย 3 ชุด  
40. ชุดเครื่องครัว 3 ชุด  
41. ชุดอาบน้ำให้น้อง 3 ชุด  
42. ช่วยหนูน้อยร้อยเชือก 3 ชุด  
43. เอี๊ยมอนุบาล 141 ชิ้น  
44. อุโมงค์รถไฟ ปู๊น ปู๊น 1 ชิ้น  
   
 
 
 
                                                                                                              (ลงชื่อ)……………………………………..
                                                                                                                         ( นายบุญทัย        นารินทร์ )
                                                                                                                     นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri