ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
คำสั่งที่ 163/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ
 

คำสั่งเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ที่   163     / 2557
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ

    ***********************
                        ด้วย  เทศบาลตำบลก้านเหลืองจะดำเนินการจัดซื้อหอถังระบบประปาแบบหอถังสูงพร้อมติดตั้ง  บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13  ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด รายละเอียด-ตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  195,000.- บาท                                         (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยวิธีสอบราคาซื้อนั้น
                       ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  โดยวิธีสอบราคาซื้อ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ  ดังนี้
                      เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา
                      1.   นางวิภารัตน์               รัตมาโสมะ         นักวิชาการพัสดุ
                      คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
                      1.   นายสุทธินันท์            ทองนา              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ                    ประธานกรรมการ
                      2.   นายสุระ                      มาเบ้า               นักวิชาการศึกษา                        กรรมการ
                      3.   นางสาวสมประสงค์    อนุอัน                นักพัฒนาชุมชน                           กรรมการ
                      4.   นายบุญ                     เหลา                  ตัวแทนประชาคม                        กรรมการ
                      5.   นายศรชัย                  โสมสาย             ตัวแทนประชาคม                        กรรมการ
                      คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
                      1.    นายเอกพล              จำปาสาร             ผู้อำนวยการกองช่าง                   ประธานกรรมการ
                      2.    นายวิทูล                  สุขเพีย                 หัวหน้าฝ่ายปกครอง                    กรรมการ
                      3.    นางสถาพร               กิจวรวาณิช         จพง.ธุรการ                                   กรรมการ
                      4.    นายบุญ                    โคตรศิริ              ตัวแทนประชาคม                         กรรมการ
                      5.    นายประสิทธิ์             บุบผาชาติ         ตัวแทนประชาคม                          กรรมการ     
                      ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                              สั่ง ณ วันที่        9    เดือนมิถุนายน    พ.ศ.2557
 
                                                                      (ลงชื่อ)……………………………..……..
                                                                                     ( นายบุญทัย   นารินทร์ )   
                                                                                นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri