ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประกวดราคา
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะ งบฯ 216,000 บาท ซื้อเอกสาร 23 ก.ย.-2 ต.ค.57
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลก้านเหลือง
อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  
 ----------------------------------------
                  ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลก้านเหลือง  จำนวน   14  หมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยคิดราคาจ้างเหมาเดือนละ 18,000.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   ตลอดปีงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  216,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดการจัดเก็บ อย่างน้อย  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  และนำไปกำจัด  ณ  สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยรวมของ  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น   

                  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ     ดังนี้
                                1.   เป็นนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
                                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่เข้ายื่นซองสอบราคา

                กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
      - ระหว่างวันที่   23   กันยายน  2557 ถึงวันที่ 1  ตุลาคม 2557 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา
และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ
- ในวันที่ 2  ตุลาคม 2557 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในเวลาราชการ 
และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)     
ตั้งแต่เวลา  08.30  น. ถึง 16:30 น.

                กำหนดเปิดซองสอบราคา
      - กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  3   ตุลาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )
  
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (500.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ระหว่างวันที่  23   กันยายน  2557   ถึงวันที่   2  ตุลาคม 2557  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ต่อ 12   ในวันและเวลาราชการ

                                              ประกาศ   ณ  วันที่     23    เดือนกันยายน   พ.ศ. 2557
 
                                                                                                (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                                             (นายบุญทัย    นารินทร์)
                                                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
                                               
 
KEDSARA DOT COM