ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง
...............................................................

                     ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมา     ประกอบอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณตั้งไว้ 607,600.-บาท    (หกแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ณ วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นเงิน 607,600.-บาท  (หกแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลืองได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ลงชื่อไว้ในบันทึกขออนุมัติกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง แนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

                     ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2559 
 
                                                                                 
                                                                                                                                             บุญทัย  นารินทร์
                                                                                                                                         (นายบุญทัย    นารินทร์)
                                                                                                                                   นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
                                         
 


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
 
1.  ชื่อโครงการ  จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง
     ประจำปีงบประมาณ  2560  จำนวนนักเรียน 124  คน  ระยะเวลา 245 วันทำการ    
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
2.  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  607,600.-  บาท 
 
3.  วันที่กำหนดราคากลาง  วันที่  27  กันยายน  2560  ตามคำสั่งที่  332/2559                                  
     ลงวันที่  3 ตุลาคม  2559  เป็นเงิน  607,600.-  บาท   ราคา  20  บาท/คน/วัน 
 
4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง)
     4.1  หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560
            เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาของ
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
           (ทั้งนี้จะเบิกต่อเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
5.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     5.1  นายธนสมบัติ   ปักโคทานัง       ตำแหน่ง  ปลัด ทต.ก้านเหลือง            เป็นประธานกรรมการ
     5.2  นายเอกพล      จำปาสาร         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง                 เป็นกรรมการ
     5.3  นายสุระ          มาเบ้า            ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา        เป็นกรรมการ
 
 
 
 
 
 
 
         รายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน
                       ประจำปีงบประมาณ 2560

คุณสมบัติผู้รับจ้าง
      1.เป็นบุคคลหรือนิติบุคล ผู้มีอาชีพประกอบอาหารจำหน่าย หรือ
      2.มีความชำนาญด้านการปรุงประกอบอาหาร
ขอบเขตการจ้าง
      ประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง จำนวน 124 คน ตลอดปีงบประมาณ เป็นเวลา 245 วัน โดยอาหารกลางวันต่อ 1 มื้อ ประกอบด้วย
      1.ข้าว (ข้าวสวย/ข้าวเหนียว)
      2.กับข้าวอย่างน้อย จำนวน 25 อย่าง ประกอบด้วย
               - กับข้าวประเภทโปรตีนจากสัตว์ อย่างน้อย จำนวน 1 อย่าง
               - กับข้าวประเภทผัก อย่างน้อยจำนวน 1 อย่าง
               โดยในแต่ละมื้อต้องมีกับข้าวชนิดแห้ง อย่างน้อย 1 อย่าง และชนิดน้ำจำนวน 1 อย่าง
      3.ขนมหรือผลไม้ อย่างน้อยจำนวน 1 อย่าง
      ทั้งนี้อาหารต้องสะอาด ถูกสุขอนามัย และมีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ และเหมาะสมสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยคำนึงถึงหลักโภชนาการและความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ สำหรับขนมหรือผลไม้ ให้เป็นขนม จำนวนไม่เกิน 2 วัน และผลไม้ไม่น้อยกว่า 3 วัน
รายละเอียดและเงื่อนไขในการจ้าง
      1.ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุในการประกอบอาหาร และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารโดยผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
      2.ผู้รับจ้างต้องหมุนเวียนอาหารโดยไม่ซ้ำกันภายในรอบสัปดาห์
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri