ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประกวดราคา
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

*******************************************************************     

                 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓  กำหนดว่า ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น   ในการตรวจสอบให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป และเมื่อตรวจสอบแล้วให้ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี นั้น

                บัดนี้เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

  • การรับ – จ่ายพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ

  • มีพัสดุคงเหลือตามบัญชีหรือทะเบียนคุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

  • มีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป จำนวน ๔๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และจะได้ดำเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๑) (ก) และตัดจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตามข้อ ๒๑๘ ต่อไป จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๖๑

                         

                                                                                             บุญทัย   นารินทร์
                                                                                        (นายบุญทัย     นารินทร์)
                                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

 
 

ตรวจสอบบัญชีพัสดุ ประจำปี 2561
ตรวจสอบบัญชีพัสดุ ประจำปี 2561 (พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ)
KEDSARA DOT COM