เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

*******************************************************************     

                 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓  กำหนดว่า ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น   ในการตรวจสอบให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป และเมื่อตรวจสอบแล้วให้ส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี นั้น

                บัดนี้เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

  • การรับ – จ่ายพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ

  • มีพัสดุคงเหลือตามบัญชีหรือทะเบียนคุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

  • มีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป จำนวน ๔๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และจะได้ดำเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๑) (ก) และตัดจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตามข้อ ๒๑๘ ต่อไป จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๖๑

                         

                                                                                             บุญทัย   นารินทร์
                                                                                        (นายบุญทัย     นารินทร์)
                                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง