ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
******************************************************************************************************************************
               
                    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ และกำกับบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเปิดเผย โปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

                        บัดนี้ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (หมวดค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เรียบร้อยแล้ว

                       จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
 

                                                          ประกาศ    ณ   วันที่   ๘    พฤศจิกายน    ๒๕๖๑          

 

                                                                                                                                  บุญทัย  นารินทร์
                                                                                                                             (นายบุญทัย     นารินทร์)
                                                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri