เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
******************************************************************************************************************************
               
                    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ และกำกับบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเปิดเผย โปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐

                        บัดนี้ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (หมวดค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เรียบร้อยแล้ว

                       จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
 

                                                          ประกาศ    ณ   วันที่   ๘    พฤศจิกายน    ๒๕๖๑          

 

                                                                                                                                  บุญทัย  นารินทร์
                                                                                                                             (นายบุญทัย     นารินทร์)
                                                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง