ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประกวดราคา
 
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 55 - 3 พฤษภาคม 55
 
            ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1
ตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
****************************
  
         ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต  บ้านก้านเหลือง หมู่ที่  1  ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น จากสี่แยกบ้านวัดจุมพล – บ้าน ด.ต อาภรณ์          ขนาดปากกว้าง  0.60 เมตร  ก้นกว้าง 0.40  เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 528 เมตร พร้อมท่อขนาด  Ø 0.60 เมตร  จำนวน 198 ท่อน   ความยาวรวม 726 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด  เป็นเงิน 454,200.-  บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
        ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                 1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
                 2. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 227,100.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงาน  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  3  พฤษภาคม  2555  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  3 พฤษภาคม 2555  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง  16.30  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
                      - ระหว่างวันที่   20   เมษายน  2555 ถึงวันที่ 2  พฤษภาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ    ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ 
                      - ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง                           ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)      ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.
กำหนดเปิดซองสอบราคา
                     - กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  4  พฤษภาคม  2555 ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )
                     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (1,500.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง   ระหว่างวันที่  20   เมษายน  2555   ถึงวันที่   3  พฤษภาคม 2555  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691   ในวันและเวลาราชการ

                                        ประกาศ   ณ  วันที่     19    เดือนเมษายน   พ.ศ. 2555
    
                                                                                                                  (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                                                               (นายอุบล     แข็งขยัน)
                                                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
KEDSARA DOT COM