ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เข้าหนองไม้ตาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 55 - 3 พฤษภาคม 55
 
            ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เข้าหนองไม้ตาย บ้านโคกสูง
หมู่ที่ 2  ตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
****************************
               
                 ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.     เข้าหนองไม้ตาย บ้านโคกสูง  หมู่ที่  2  ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น โดยวางท่อขนาด   ขนาด Ø 0.40 เมตร    จำนวน 130 ท่อน และท่อขนาด  Ø 0.60 เมตร  จำนวน 91 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ   จำนวน 1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบเทศบาลก้านเหลืองกำหนด  เป็นเงิน 189,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                       1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ           หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
                       2. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 94,500.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงาน
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  3  พฤษภาคม  2555  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  3 พฤษภาคม 2555  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง  16.30  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง
                      กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
                                - ระหว่างวันที่   20   เมษายน  2555 ถึงวันที่ 2  พฤษภาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ    ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ 
                                - ในวันที่ 3  พฤษภาคม 2555 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง                           ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)      ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.
กำหนดเปิดซองสอบราคา
                                - กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  4   พฤษภาคม  2555 ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )
                               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (600.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ระหว่างวันที่  20   เมษายน  2555   ถึงวันที่   3  พฤษภาคม 2555  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691  ในวันและเวลาราชการ

                                        ประกาศ   ณ  วันที่     19    เดือนเมษายน   พ.ศ. 2555
    
                                                                                                                                     (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                                                                                      (นายอุบล     แข็งขยัน)
                                                                                                                                               นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri