เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6
  

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6
ตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

****************************
         เทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกน้ำขาว  หมู่ที่ 6  ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น สายทางข้างวัดพรมประสิทธิ์  ดังนี้
 
        ช่วงที่  1  เริ่มจากถนนลาดยางฝั่งวัดพรมประสิทธ์ –  ถนน คสล.เดิม ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น    ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 170  เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ๆละ 0.50 เมตร
          ช่วงที่ 2  เริ่มจากถนน คสล.เดิมฝั่งคุ้มใต้ –  ถนนลาดยาง ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น                           
รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด  เป็นเงิน 305,300.-  บาท