ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564
 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2565 ในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี 2564
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดให้ใช้งานระบบช่วยตอบข้อความตอบคำถามให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง "ปลอดภัย ใส่ใจหมวกนิรภัย"
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..ยังไม่สามารถเปิดได้ตามปกติ เนื่องจากยังไม่ประเมินในหลายๆด้าน
 
การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564
 
รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง))
 
จดหมายข่าว ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
 
ประกาศ เรื่อง ชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2563
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง
 
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลก้านเหลือง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง และนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
แบบรายงานหน่วยเลือกตั้งและจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น เรื่อง บัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง เขต 2 ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น เรื่อง บัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง เขต 1 ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น เรื่อง บัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 ในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย (อัตราใหม่) และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อัตราที่จัดเก็บ) ประจำปี 2564
 
โครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Preformance Assessment : LPA) ประจำปี 2563
 
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
 
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.หัวหน้าสำนักปลัด 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 3.หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์
 
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การรับสมัครบุคคล
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จำนวน 1 ตำแหน่ง 
ประชาสัมพันธ์ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
 
ขอส่งแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการไทยนิยมยั่งยืน
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี 2561
 
ฐานข้อมูลรายชื่อโอนเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
 
ขอเชิญ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง เปิดรับสมัครเด็กอายุ ๒ – ๔ ขวบ ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๑ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
รูปภาพ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 
ประกาศเรื่อง การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล สายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
 
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รับสมัคร 19 เมษายน 59 - 12 พฤษภา
 
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) รับสมัคร 19 เมษายน 59 - 12 พฤษภาคม 59
 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รับสมัคร 2-18 พฤษภาคม 2559
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงาน
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหารในสายงานบริหารการศึกษา
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในสายงานบริหารการศึกษา
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ในสายงานบริหารการศึกษา
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ดังนี้ (๑) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ ,(๒) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ๗ ,(๓) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ระดับ ๗ รับสมัคร ๑๔ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖) จำนวน ๑ อัตรา ยื่นใบสมัคร ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มอื่นๆ
 
จดหมายข่าว : ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย
 
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มจากระดับ ๓ ในกลุ่มอื่นๆ
 
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มจากระดับ 3 ในกลุ่มที่ 1
 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ในกลุ่มที่ ๑ (บุคลากร ๓-๕)
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ในกลุ่มอื่นๆ (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓-๕)
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างฯ (หัวหน้าสำนักปลัด 7 , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 7 , ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 6)
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและประเภทวิชาชีพเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารของเทศบาลในสายงานนักบริหารงานทั่วไป ๑. ตำแหน่ง หน.ฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
 
ประกาศ ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6)
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหารในสายงานนักบริหารงานทั่วไป
 
ประกาศรับสมัครมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแห่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ๗ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) , ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลในสายงานนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารทั่วไป ๖)
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
จำนวน 3 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และพนักงานขับรถยนต์  รับสมัคร 3-12 พฤศจิกายน 57
 
 
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
 
ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 25 ส.ค.-3 ก.ย.57
 
ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 4
            ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบบาดาล  และถังน้ำใส  บ้านโสกกระหนวน  หมู่ที่ 4  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
            ส่วนที่ 1  โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบบาดาล ขนาดความจุ 7 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเสาเข็ม) เป็นเงิน 169,100.-บาท   (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   
            ส่วนที่  2  โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  เป็นเงิน 174,600.-บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)      
            พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำกำหนด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 343,700.-บาท   (สามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   
กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
           -  ระหว่างวันที่   28 กรกฎาคม 2557 – 7  สิงหาคม  2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ  
           - ในวันที่  8  สิงหาคม 2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา  08:30 น.  ถึง 16:30 น.

 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบผิวดินและถังน้ำใส บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ( 634,800.-บาท) กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา วันที่ 28 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดขยายหนองไผ่ล้อม บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร ( 196,900.-บาท) กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา วันที่ 28 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ( 151,300.-บาท) กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา วันที่ 28 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2557
 
ประกาศ รับโอนพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง (หัวหน้าสำนักปลัด 7 , ผอ.กองสาธารณสุขฯ 7 , ผอ.กองการศึกษา 7 และ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 6) รับสมัคร 21 ก.ค.-8 ส.ค.57
              ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๘ (๖)  แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนี้

๑.      ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑  สายงานนักบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
          (๑) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
๑.๒ สายงานนักบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย
          (๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ๗ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)
๑.๓ สายงานนักบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
          (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ๗ (นักบริหารการศึกษา ๗)
          (๒)  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  ระดับ  ๖  (นักบริหารการศึกษา ๖)


 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัคร 8-18 ก.ค.57
 
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๖
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ยื่นเอกสาร ระหว่างวันที่   ๑๓  - ๒๒   เดือน  มกราคม  ๒๕๕๗ 

http://www.tessabankanluang.go.th/content-14-122.html
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ 
(บุคลากร ๓-๕  และ นักวิชาการพัสดุ ๓-๕)  
http://www.tessabankanluang.go.th/content-14-117.html 
 
ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) ,   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ๗ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)  และผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ๗ (นักบริหารการศึกษา ๗)  บัดนี้  การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด
 
              
 
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ
บัญชีรายชื่อ    กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบฯ  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓   (ตำแหน่งบุคลากร ๓-๕    และนักวิชาการพัสดุ ๓-๕)
 
ประกาศ "รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานฯ"
(๑) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) , (๒) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ๗ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)  และ  (๓) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ๗ (นักบริหารการศึกษา ๗)
รับสมัครระหว่างวันที่   ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ "รับสมัครสอบ"
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒
เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
 
ประกาศ "เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ"
 ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้กำหนดให้มีการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง   ตั้งแต่วันที่   ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖ และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง


 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล
 
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6
 
KEDSARA DOT COM