ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กรของท่านและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้โดยตรง
 
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อเทศบาลตำบลก้านเหลือง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง และนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
แบบรายงานหน่วยเลือกตั้งและจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
 
ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น เรื่อง บัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง เขต 2 ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น เรื่อง บัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง เขต 1 ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัด ขอนแก่น เรื่อง บัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 ในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย (อัตราใหม่) และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อัตราที่จัดเก็บ) ประจำปี 2564
 
โครงการจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Preformance Assessment : LPA) ประจำปี 2563
 
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือร่วมโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
 
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.หัวหน้าสำนักปลัด 2.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 3.หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์
 
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การรับสมัครบุคคล
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จำนวน 1 ตำแหน่ง 
ประชาสัมพันธ์ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
 
ขอส่งแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561
 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการไทยนิยมยั่งยืน
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี 2561
 
ฐานข้อมูลรายชื่อโอนเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
 
ขอเชิญ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง เปิดรับสมัครเด็กอายุ ๒ – ๔ ขวบ ประจำภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๑ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
รูปภาพ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส ในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
 
ประกาศเรื่อง การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล สายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
 
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รับสมัคร 19 เมษายน 59 - 12 พฤษภา
 
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) รับสมัคร 19 เมษายน 59 - 12 พฤษภาคม 59
 
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รับสมัคร 2-18 พฤษภาคม 2559
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงาน
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหารในสายงานบริหารการศึกษา
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในสายงานบริหารการศึกษา
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ในสายงานบริหารการศึกษา
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ดังนี้ (๑) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ ,(๒) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ๗ ,(๓) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ระดับ ๗ รับสมัคร ๑๔ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖) จำนวน ๑ อัตรา ยื่นใบสมัคร ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มอื่นๆ
 
จดหมายข่าว : ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย
 
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มจากระดับ ๓ ในกลุ่มอื่นๆ
 
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มจากระดับ 3 ในกลุ่มที่ 1
 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ในกลุ่มที่ ๑ (บุคลากร ๓-๕)
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ในกลุ่มอื่นๆ (นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓-๕)
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างฯ (หัวหน้าสำนักปลัด 7 , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 7 , ผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 และหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 6)
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและประเภทวิชาชีพเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารของเทศบาลในสายงานนักบริหารงานทั่วไป ๑. ตำแหน่ง หน.ฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
 
ประกาศ ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6)
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหารในสายงานนักบริหารงานทั่วไป
 
ประกาศรับสมัครมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแห่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ๗ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) , ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลในสายงานนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารทั่วไป ๖)
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
จำนวน 3 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และพนักงานขับรถยนต์  รับสมัคร 3-12 พฤศจิกายน 57
 
 
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
 
ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 25 ส.ค.-3 ก.ย.57
 
ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 4
            ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบบาดาล  และถังน้ำใส  บ้านโสกกระหนวน  หมู่ที่ 4  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
            ส่วนที่ 1  โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบบาดาล ขนาดความจุ 7 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเสาเข็ม) เป็นเงิน 169,100.-บาท   (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   
            ส่วนที่  2  โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร  เป็นเงิน 174,600.-บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)      
            พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำกำหนด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 343,700.-บาท   (สามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   
กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
           -  ระหว่างวันที่   28 กรกฎาคม 2557 – 7  สิงหาคม  2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ  
           - ในวันที่  8  สิงหาคม 2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา  08:30 น.  ถึง 16:30 น.

 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบผิวดินและถังน้ำใส บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ( 634,800.-บาท) กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา วันที่ 28 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดขยายหนองไผ่ล้อม บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร ( 196,900.-บาท) กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา วันที่ 28 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2557
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ( 151,300.-บาท) กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา วันที่ 28 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2557
 
ประกาศ รับโอนพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง (หัวหน้าสำนักปลัด 7 , ผอ.กองสาธารณสุขฯ 7 , ผอ.กองการศึกษา 7 และ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 6) รับสมัคร 21 ก.ค.-8 ส.ค.57
              ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๘ (๖)  แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนี้

๑.      ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑  สายงานนักบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
          (๑) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
๑.๒ สายงานนักบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย
          (๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ๗ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)
๑.๓ สายงานนักบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
          (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ๗ (นักบริหารการศึกษา ๗)
          (๒)  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  ระดับ  ๖  (นักบริหารการศึกษา ๖)


 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัคร 8-18 ก.ค.57
 
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๖
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ยื่นเอกสาร ระหว่างวันที่   ๑๓  - ๒๒   เดือน  มกราคม  ๒๕๕๗ 

http://www.tessabankanluang.go.th/content-14-122.html
 
ประกาศผลสอบคัดเลือก
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ 
(บุคลากร ๓-๕  และ นักวิชาการพัสดุ ๓-๕)  
http://www.tessabankanluang.go.th/content-14-117.html 
 
ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) ,   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ๗ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)  และผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ๗ (นักบริหารการศึกษา ๗)  บัดนี้  การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด
 
              
 
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ
บัญชีรายชื่อ    กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบฯ  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓   (ตำแหน่งบุคลากร ๓-๕    และนักวิชาการพัสดุ ๓-๕)
 
ประกาศ "รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานฯ"
(๑) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) , (๒) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ๗ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)  และ  (๓) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ๗ (นักบริหารการศึกษา ๗)
รับสมัครระหว่างวันที่   ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ "รับสมัครสอบ"
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒
เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
 
ประกาศ "เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ"
 ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้กำหนดให้มีการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง   ตั้งแต่วันที่   ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖ และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง


 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล
 
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri