เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ "เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ"
 ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติ
ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารของเทศบาล
............................................

                        ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ลงวันที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ได้กำหนดให้มีการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง   ตั้งแต่วันที่   ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๖ และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองไปแล้ว  นั้น
                        บัดนี้  การรวมคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๘๙ แห่งประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารของเทศบาลเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ  รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้  โดยมีเงื่อนไขดังนี้
                        ๑. เทศบาลจะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกเท่าที่มีตำแหน่งว่าง  โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป  ไม่ก่อนวันที่  ก.ท.จ.ขอนแก่น มีมติเห็นชอบ และบัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๖๐  วัน นับแต่วันที่ได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว   และเทศบาลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีสอบคัดเลือกนี้ได้
                        ๒. ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกรายใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้  ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
                        ๓. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้  แต่อยู่ระหว่างหารือ ก.ท. จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารเมื่อได้รับแจ้งผลการตอบข้อหารือของ ก.ท. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.ขอนแก่น มีมติเห็นชอบ
                        ๔. การสอบคัดเลือกครั้งนี้  ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   ดังนั้น   หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว    หรือ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้วก็ตาม   เทศบาลจะรายงาน ก.ท.จ.ขอนแก่น  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ที่ ก.ท.กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน
 
                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                    ประกาศ  ณ  วันที่ ๓  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
 
 
                                                                                                                          อุบล  แข็งขยัน
                                                                                                               (นายอุบล             แข็งขยัน)
                                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
 
 
 
 
บัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารของเทศบาล
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารของเทศบาล   ลงวันที่  ๓  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖
***************

 
๑. ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   (นักบริหารงานคลัง  ๖)
เลขประจำตัว ชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง/สังกัด คะแนน (๓๐๐ คะแนน) รวม คิดเป็นร้อยละ ได้ลำดับที่
ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค.
๑๐๑ นางสาววิรัชฎา  พันฤทธิ์ จพ.การเงินและบัญชี
ทต.ก้านเหลือง
จ.ขอนแก่น
๖๘ ๖๔ ๙๓.๖๖ ๒๒๕.๖๖ ๗๕.๒๒
 
๒. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา   (นักบริหารการศึกษา  ๖)
เลขประจำตัว ชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง/สังกัด คะแนน (๓๐๐ คะแนน) รวม คิดเป็นร้อยละ ได้ลำดับที่
ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค.
๒๐๑ นายสุระ  มาเบ้า นักวิชาการศึกษา
ทต.ก้านเหลือง
จ.ขอนแก่น
๗๒ ๖๓ ๙๓.๓๓ ๒๒๘.๓๓ ๗๖.๑๑
 
 
 
 
                                                                                                                 อุบล  แข็งขยัน
                                                                                                           (นายอุบล  แข็งขยัน)
                                                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง