ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ "รับสมัครสอบ"
 
 ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒
เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
-----------------------------------------------

 
              ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๑ แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     ๑.๑ บุคลากร ๓-๕
     ๑.๒ นักวิชาการพัสดุ ๓-๕
                          ฯลฯ
๒.  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร   
      ๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด
      ๒.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในแต่ละตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ 

๓. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบ 
      
๓.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครคัดเลือกและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  กำหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๔๓๒-๑๐๗๕-๐ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้
      ๓.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว้หลายตำแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
      ๔.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๓ รูป  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเองตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศนี้
      ๔.๒  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน 
      ๔.๓  สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน ๑ ชุด
      ๔.๔  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง
สำเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
      ๔.๕  สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด  อย่างละ ๑ ชุด  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ควบคู่กับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย สำหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย
     ๔.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศ
     ๔.๗  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๔ ท้ายประกาศ
     ๔.๘  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ
                    สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
                   ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๒๐๐ บาท
 
๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

                     เทศบาลตำบลก้านเหลือง   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาลภายในเขตจังหวัดขอนแก่นทราบ ในวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรี พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่สำนักปลัดปลัดเทศบาล ในวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖    ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อแต่ประการใด
                     ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก
 
 ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
                   หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กำหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้
                   ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
                         ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน
                   ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
                        ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
ตามเอกสารหมายเลข ๕ ท้ายประกาศ
                   ค.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
                        ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด และสัมภาษณ์

๘.  ข้อห้ามสำหรับพระภิกษุและสามเณร
                   พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ

๙.  การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
                       คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖        ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามข้อ ๖
 
๑๐.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

         ๑๐.๑ ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และการประเมินบุคคล ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
          ๑๐.๒  เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๑๐.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผลการสอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

๑๑.  กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก  คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ  เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากนายกเทศมนตรีได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็จะดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป

๑๒.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
         ๑๒.๑ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย
         ๑๒.๒ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
                   ๑) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว
                   ๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
                   ๓) ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
                   ๔) มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
                   ๕) ปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
         ๑๒.๓  กรณีสงสัยให้ถือคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  เป็นที่สุด

๑๓. การแต่งตั้ง
           ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งใด จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  โดยความเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนั้น ๆ หรือส่วนราชการอื่นที่ขอใช้บัญชีจากเทศบาลตำบลก้านเหลือง  โดยจะดำเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกตามลำดับ
 
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                    ประกาศ    ณ   วันที่    ๘     เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
 
 
 
 
                                                                                                                 อุบล  แข็งขยัน
                                                                                                        (    นายอุบล         แข็งขยัน   )
                                                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri