เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ "รับสมัครสอบ"
 ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒
เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
-----------------------------------------------

 
              ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๑ แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     ๑.๑ บุคลากร ๓-๕
     ๑.๒ นักวิชาการพัสดุ ๓-๕
                          ฯลฯ
๒.  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร   
      ๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด
      ๒.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในแต่ละตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ 

๓. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบ 
      
๓.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครคัดเลือกและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  กำหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๔๓๒-๑๐๗๕-๐ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้
      ๓.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว้หลายตำแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
      ๔.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๓ รูป  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเองตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศนี้
      ๔.๒  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน 
      ๔.๓  สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน ๑ ชุด
      ๔.๔  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง
สำเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
      ๔.๕  สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด  อย่างละ ๑ ชุด  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ควบคู่กับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย สำหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย
     ๔.๖  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศ
     ๔.๗  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๔ ท้ายประกาศ
     ๔.๘  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ
                    สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
                   ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ ๒๐๐ บาท
 
๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

                     เทศบาลตำบลก้านเหลือง   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาลภายในเขตจังหวัดขอนแก่นทราบ ในวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรี พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่สำนักปลัดปลัดเทศบาล ในวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖    ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อแต่ประการใด
                     ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก
 
 ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
                   หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กำหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้
                   ก.  ความรู้ความสามารถทั่วไป   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
                         ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน
                   ข.  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
                        ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม
ตามเอกสารหมายเลข ๕ ท้ายประกาศ
                   ค.  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)
                        ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด และสัมภาษณ์

๘.  ข้อห้ามสำหรับพระภิกษุและสามเณร
                   พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ

๙.  การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
                       คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖        ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมกับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามข้อ ๖
 
๑๐.  เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

         ๑๐.๑ ผู้สอบคัดเลือกฯ จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และการประเมินบุคคล ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
          ๑๐.๒  เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๑๐.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานผลการสอบคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง  เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

๑๑.  กรณีการทุจริต
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก  คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ  เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถ้าหากนายกเทศมนตรีได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็จะดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป

๑๒.  การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
         ๑๒.๑ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย
         ๑๒.๒ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
                   ๑) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว
                   ๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
                   ๓) ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
                   ๔) มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
                   ๕) ปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
         ๑๒.๓  กรณีสงสัยให้ถือคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  เป็นที่สุด

๑๓. การแต่งตั้ง
           ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่งใด จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  โดยความเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจากคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนั้น ๆ หรือส่วนราชการอื่นที่ขอใช้บัญชีจากเทศบาลตำบลก้านเหลือง  โดยจะดำเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกตามลำดับ
 
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                    ประกาศ    ณ   วันที่    ๘     เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
 
 
 
 
                                                                                                                 อุบล  แข็งขยัน
                                                                                                        (    นายอุบล         แข็งขยัน   )
                                                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง