เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือก
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
................................................   

 
                        ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ลงวันที่ ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ได้กำหนดให้มีการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓   ตั้งแต่วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่   ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ไปแล้วนั้น
                        บัดนี้  การรวมคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๘๙ แห่งประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น    เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ  รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้  โดยมีเงื่อนไขดังนี้
                        ๑. เทศบาลจะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกเท่าที่มีตำแหน่งว่าง  โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป  ไม่ก่อนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีสอบคัดเลือก           มีมติเห็นชอบ
๒. บัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี  แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
                        ๓. ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกรายใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้  ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
                        ๔. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้  แต่อยู่ระหว่างหารือ ก.ท. จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ เมื่อได้รับแจ้งผลการตอบข้อหารือของ ก.ท. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีสอบคัดเลือก มีมติเห็นชอบ
                        ๕. การสอบคัดเลือกครั้งนี้  ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน   ดังนั้น   หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว    หรือ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้วก็ตาม   เทศบาลจะรายงานคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนั้น ๆ หรือส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีสอบคัดเลือก  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ที่ ก.ท.กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน
 
                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                    ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
 
                                                                                                                             อุบล  แข็งขยัน
                                                                                                                      (นายอุบล        แข็งขยัน)
                                                                                                              นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลลือง
  
 
บัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓   ลงวันที่  ๒๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๖)
***************

 
๑. ตำแหน่งบุคลากร ๓-๕
เลขประจำตัว ชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง/สังกัด คะแนน(๓๐๐ คะแนน) รวม คิดเป็นร้อยละ ได้ลำดับที่
ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค.
๐๑-๐๐๑ นางอัชราภร  ปักโคทานัง จพง.ธุรการ ๔
ทต.ก้านเหลือง 
จ.ขอนแก่น
๗๑ ๖๘ ๘๖.๓๓ ๒๒๕.๓๓ ๗๕.๑๑
๐๑-๐๐๒ นางสาวรวิชา  ตีเมืองสอง จพง.ธุรการ ๕
ทต.โนนศิลา 
จ.ขอนแก่น
๖๖ ๖๒ ๗๔.๖๖ ๒๐๒.๖๖ ๖๗.๕๕
๐๑-๐๐๓ นางสาววารุณี  ชาติมูลตรี จพง.ธุรการ ๓
ทต.ปรุใหญ่ 
จ.นครราชสีมา
๖๗ ๖๙ ๘๒.๖๖ ๒๑๘.๖๖ ๗๒.๘๘
๐๑-๐๐๔ นางสาวนาวิณี  ตีเมืองสอง จพง.ธุรการ ๕
ทต.บ้านโต้น 
จ.ขอนแก่น
๗๒ ๖๔ ๘๐.๓๓ ๒๑๗.๓๓ ๗๒.๔๔
๐๑-๐๐๕ นางสาวปาริชาติ  ชัยมุงคุล จพง.ธุรการ ๔
ทต.พระยืนมิ่งมงคล 
จ.ขอนแก่น
๖๓ ๖๗ ๘๒ ๒๑๒ ๗๐.๖๖
 


๒. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๓-๕
เลขประจำตัว ชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่ง/สังกัด คะแนน(๓๐๐ คะแนน) รวม คิดเป็นร้อยละ ได้ลำดับที่
ภาค ก. ภาค ข. ภาค ค.
๐๒-๐๐๒ นางวิภารัตน์  รัตมาโสมะ จพง.พัสดุ  ๔
ทต.ก้านเหลือง
 จ.ขอนแก่น
๖๕ ๖๘ ๘๕ ๒๑๘ ๗๒.๖๖
๐๒-๐๐๓ นางนพรัตน์  สะท้านบัว จพง.จัดเก็บรายได้ ๓
ทต.โคกสูงสัมพันธ์ 
จ.ขอนแก่น
๖๗ ๖๕ ๘๒ ๒๑๔ ๗๑.๓๓
๐๒-๐๐๔ นางอรอุมา  อินทร์แสน จพง.พัสดุ  ๔
ทต.ชนบท 
จ.ขอนแก่น
๖๒ ๖๑ ๗๖.๓๓ ๑๙๙.๓๓ ๖๖.๔๔
 
 
 
 
                                                                                                                                       อุบล  แข็งขยัน
                                                                                                                                (นายอุบล      แข็งขยัน)
                                                                                                                         นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง