เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์
***************************************
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
       ให้เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ประจำปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่  ๔ มกราคม  –  ๒๘  ภุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  หากพ้นกำหนดแล้วท่านต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
               -   ถ้าชำระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลา     ให้เพิ่มเงินร้อยละ ๒.๕ ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
               -   ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน                      ให้เพิ่มเงินร้อยละ  ๕ ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
               -   ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน                      ให้เพิ่มเงินร้อยละ  ๗.๕ ของค่าภาษีที่ค้างชำระ
               -   ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน                          ให้เพิ่มเงินร้อยละ ๑๐  ของค่าภาษีที่ค้างชำระ

ภาษีป้าย
      ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ตั้งแต่ ๔  มกราคม ๒๕๕๖ -  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  หากพ้นกำหนดแล้ว ท่านต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๒ บาท ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องชำระ กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.๑) ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ บาท ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าภาษีป้าย

ภาษีบำรุงท้องที่
        ให้เจ้าของที่ดินที่มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  หากพ้นกำหนดแล้วต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ   ๒ บาทต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องชำระภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงราย (ภ.บ.ท.๕) ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑๐ บาท ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่

การชำระเงิน
              ติดต่อชำระค่าภาษีได้ที่  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

บริหารจัดการที่ดี   เก็บภาษีอย่างเป็นธรรม
ก้าวล้ำบริการ       ยึดธรรมมาภิบาลเป็นหลัก
 
ติดต่อสอบถาม :  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง เทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๒๓๐ โทร.๐-๔๓๒๑-๐๖๙๑