ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัคร 8-18 ก.ค.57
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
********************************
                   ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)  จำนวน ๑ อัตรา  
                   ฉะนั้น  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  ประกอบมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และในหมวด  ๔  ข้อ  ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล  ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

๑. ประเภทพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑  พนักงานจ้างทั่วไป         ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
(รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
                   ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑)  มีสัญชาติไทย
(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และต้องไม่เกิน  ๖๐  ปี
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔)    ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับพนักงานเทศบาล
(๕)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก  สภาท้องถิ่น
(๗)    ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ                         รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙)    ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                    ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้
หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ      หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมา   ยื่นด้วย

๓.  การรับสมัคร
                   ๓.๑  ให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่ทำการเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่   ๘  เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๗           ถึงวันที่   ๑๘   เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ
                   ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                          (๑) สำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ
                          (๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๑   นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน ๖  เดือน  จำนวน  ๓  รูป
                          (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  อย่างละ  ๑   ฉบับ
                          (๔) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน   ๑   เดือน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
                          (๕) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ทะเบียนสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
                   ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
                             ตำแหน่งละไม่เกิน  ๑๐๐  บาท
                   ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร
                             ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเข้ารับเลือกสรรและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
                   เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่   ๒๑  เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
         
๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
                   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน
                   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่า   ร้อยละ  ๖๐  โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
                เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ใน  วันที่  ๔  เดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๗   ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  (บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงาน) หรือทางเว็บไซต์  http://www.tessabankanluang.go.th    โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด  ๑  ปี  นับวันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
                ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด
 
                            
                             ประกาศ ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
 
  
                                                                                                               (นายบุญทัย  นารินทร์)
                                                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้.....
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri