เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัคร 8-18 ก.ค.57
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
********************************
                   ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก)  จำนวน ๑ อัตรา  
                   ฉะนั้น  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  ประกอบมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และในหมวด  ๔  ข้อ  ๑๙  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล  ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

๑. ประเภทพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑  พนักงานจ้างทั่วไป         ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก
(รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้)

๒.  คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
                   ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑)  มีสัญชาติไทย
(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์  และต้องไม่เกิน  ๖๐  ปี
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔)    ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับพนักงานเทศบาล
(๕)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖)    ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก  สภาท้องถิ่น
(๗)    ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ                         รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙)    ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                    ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง  แนบท้ายประกาศนี้
หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ      หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมา   ยื่นด้วย

๓.  การรับสมัคร
                   ๓.๑  ให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกสรร  ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่ทำการเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่   ๘  เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๗           ถึงวันที่   ๑๘   เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ
                   ๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                          (๑) สำเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  ๑  ฉบับ
                          (๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๑   นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน ๖  เดือน  จำนวน  ๓  รูป
                          (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  อย่างละ  ๑   ฉบับ
                          (๔) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน   ๑   เดือน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
                          (๕) สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)  เช่น ทะเบียนสมรส   ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
                   ๓.๓  ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
                             ตำแหน่งละไม่เกิน  ๑๐๐  บาท
                   ๓.๔  เงื่อนไขในการรับสมัคร
                             ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  หากตรวจสอบพบเมื่อใด  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเข้ารับเลือกสรรและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
                   เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันที่   ๒๑  เดือน  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  เทศบาลตำบลก้านเหลือง
         
๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
                   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน  ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

๖.  หลักเกณฑ์การตัดสิน
                   ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่า   ร้อยละ  ๖๐  โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
                เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ใน  วันที่  ๔  เดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๗   ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง  (บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงาน) หรือทางเว็บไซต์  http://www.tessabankanluang.go.th    โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด  ๑  ปี  นับวันขึ้นบัญชี  หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๘.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
                ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด
 
                            
                             ประกาศ ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
 
  
                                                                                                               (นายบุญทัย  นารินทร์)
                                                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง