เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบบาดาล  ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร
 และถังน้ำใสขนาด 20  ลูกบาศก์เมตร  บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4  ตำบลก้านเหลือง 
อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

****************************

            ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบบาดาล  และถังน้ำใส  บ้านโสกกระหนวน  หมู่ที่ 4  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

            ส่วนที่ 1  โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาแบบบาดาล ขนาดความจุ 7 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเสาเข็ม) เป็นเงิน 169,100.-บาท        (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   

            ส่วนที่  2  โครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 174,600.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)      พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 343,700.-บาท   (สามแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
2.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 171,850.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงาน

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  8  สิงหาคม  2557  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น.  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  8  สิงหาคม  2557  ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   28 กรกฎาคม 2557 – 7  สิงหาคม  2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา  ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ  
- ในวันที่  8  สิงหาคม 2557  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 08:30 น.  ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  13   สิงหาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ระหว่างวันที่  28 กรกฎาคม 2557 – 8  สิงหาคม 2557  ในราคา ชุดละ (1,000.-) บาท  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://tessabankanluang.go.th  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-4321-0691 ต่อ 12  ในวันและเวลาราชการ

                     ประกาศ   ณ  วันที่     28   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2557


                                                                               (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                                      ( นายบุญทัย     นารินทร์ )                                                                                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง