เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
      ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

***********************
                                          
        อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  เพื่อใช้เป็นการวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุให้เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จัดทำแผนจัดหาพัสดุในระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณเป็นการล่วงหน้า  ให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณต่อไป

         จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
                          
                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
 
 
 
                                                                 (ลงชื่อ).........................................
                                                                             ( นายอุบล   แข็งขยัน )
                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง