เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแห่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ๗ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗) , ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
-----------------------------------------------
              ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๘ (๖)  แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนี้
 
๑.      ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑  สายงานนักบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
          (๑) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)
๑.๒ สายงานนักบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย
          (๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ๗ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)
๑.๓ สายงานนักบริหารการศึกษา ประกอบด้วย
          (๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ๗ (นักบริหารการศึกษา ๗)
          (๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ระดับ ๖ (นักบริหารการศึกษา ๖)
 
๒.  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ   
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และความรู้ความสามารถที่ต้องการ  เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ
 
๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร   
    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ
 
๔. การรับสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
๔.๑ การสมัครคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครคัดเลือก  จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๔๓๒-๑๐๗๕-๐ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครตามประกาศนี้
๔.๒ ผู้สมัครคัดเลือก มีสิทธิสมัครคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครคัดเลือกไว้หลายตำแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานเอกสารที่ครบถ้วนถูกต้องซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
 ๕.๑  ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๒ รูป  ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน และใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน  ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศนี้
๕.๒  สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน ๑ ชุด
๕.๓  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรอง
สำเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
๕.๔  สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. หรือ ก.ท. (เดิม) กำหนด  อย่างละ ๑ ชุด  สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี ให้ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ควบคู่กับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาด้วย สำหรับหลักฐานการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยมาด้วย
๕.๕  หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง) อนุญาตให้สมัครคัดเลือกเพื่อโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล ตามเอกสารหมายเลข ๔ ท้ายประกาศ
๕.๖  แบบสรุปคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ตามเอกสารหมายเลข ๕ ท้ายประกาศ
๕.๗  ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ และแบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร (ผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต) ความยาว ๕-๑๐ หน้ากระดาษ A๔ ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดทำและรับรองในช่วงเวลาการรับสมัคร โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ ตามเอกสารหมายเลข ๖ ท้ายประกาศ จำนวน  ๗  ชุด

                    สำหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก
                   ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก คนละ ๔๐๐ บาท

๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
                    ๗.๑ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก คะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  พร้อมทั้งแจ้งให้ ก.ท.จ.ทั่วประเทศ และเทศบาลภายในเขตจังหวัดขอนแก่นทราบ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  และประกาศรายชื่อเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
                    ๗.๒  กรณีผู้สมัครคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือเห็นว่าคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ)ของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือทักท้วงขอให้แก้ไขคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ของตนเอง โดยทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรี พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือที่จะทักท้วงคะแนน
ประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)  โดยยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่สำนักปลัดเทศบาล ในวันที่  ๑๗    กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อหรือคะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) แต่ประการใด
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
                    เกณฑ์ในการคัดเลือกจะพิจารณาว่า  ผู้เข้ารับการคัดเลือกแต่ละคน มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ   ประสบการณ์และผลงานในอดีต  วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะเข้ารับการคัดเลือก  ประวัติการรับราชการตลอดจนมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างไร โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทำและนำเสนอวิสัยทัศน์ในการเข้าดำรงตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก และนำเสนอผลงานในอดีตที่ประสบความสำเร็จอันเกิดจากการบริหารงานของผู้เข้ารับการคัดเลือกมาแล้ว  ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้
            ก.  สมรรถนะหลักทางการบริหาร การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความประพฤติและคุณลักษณะอื่น ๆ  จำนวน  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก
๑) วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก จำนวน ๒๐ คะแนน แยกเป็น
     ๑.๑) การจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์                               จำนวน  ๑๐  คะแนน
     ๑.๒) การแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้ากรรมการคัดเลือก      จำนวน  ๑๐  คะแนน
๒) ผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต                           จำนวน ๑๐ คะแนน แยกเป็น
    ๒.๑) การจัดทำเอกสารผลงาน                                  จำนวน   ๕  คะแนน
    ๒.๒) การนำเสนอผลงานต่อหน้ากรรมการคัดเลือก       จำนวน   ๕  คะแนน     
๓) การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรืออาจใช้วิธีอื่นเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับ
๓.๑)  ความรอบรู้งานในหน้าที่                                   จำนวน  ๒๐  คะแนน
๓.๒)  ความรอบรู้ในการบริหาร                                  จำนวน  ๑๐  คะแนน
๓.๓)  การบริหารอย่างมืออาชีพ                                 จำนวน  ๑๐  คะแนน
๓.๔)  การบริหารงานบุคคล                                       จำนวน  ๑๐  คะแนน
๓.๕)  การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                            จำนวน  ๑๐  คะแนน
๓.๖)  ความประพฤติและค่านิยมสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่นๆ จำนวน  ๑๐  คะแนน
           ข. ประวัติการรับราชการ  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  โดยพิจารณาจาก
๑)  เงินเดือน                                                            จำนวน  ๒๐  คะแนน
๒)  วุฒิการศึกษา                                                      จำนวน  ๒๐  คะแนน
๓) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในตำแหน่งสายงานและระดับปัจจุบัน จำนวน ๒๐ คะแนน
๔)  อายุราชการ                                                         จำนวน  ๒๐  คะแนน
๕)  ความผิดย้อนหลัง (วินัย) ๕ ปี                                จำนวน  ๑๐  คะแนน
๖)  ความดีความชอบย้อนหลัง ๕ ปี                              จำนวน  ๑๐  คะแนน
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๗ ท้ายประกาศ
 
๙.  การประกาศวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
                       คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ในวันที่๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ณ สถานที่ที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด โดยจะประกาศให้ทราบก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ

๑๐.  หลักเกณฑ์การตัดสิน
                      การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนสมรรถนะหลักทางการบริหาร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  และคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 
๑๑.  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก   
 
๑๑.๑   การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือกตามที่กำหนด แล้วรวมคะแนนสัมภาษณ์ วิสัยทัศน์ ผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร และคะแนนประวัติการรับราชการ(คุณสมบัติ) แล้วจัดเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด  และพิจารณาผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป และหากคะแนนของแต่ละบุคคลปรากฏว่าคะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดลำดับผู้ที่คะแนนเท่ากัน ดังนี้
(ก) ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน  ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ก่อน
(ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับปัจจุบันก่อน
(ค) ถ้าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งและระดับพร้อมกัน ให้พิจารณาจากเงินเดือนมากกว่า
(ง) ถ้าเงินเดือนเท่ากัน  ให้พิจารณาจากอายุราชการ
(จ) ถ้าอายุราชการเท่ากัน  ให้พิจารณาจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงกว่า
(ฉ) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเดียวกัน ให้พิจารณาผู้ใดได้รับก่อน
(ช) ถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน  ให้พิจารณาผู้ใดมีอายุมากกว่า
๑๑.๒  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะรายงานผลการคัดเลือกต่อนายกเทศมนตรี โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับตามผลคะแนนรวม โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย เพื่อประกาศผลการคัดเลือก พร้อมแจ้งไปยัง ก.ท.จ.ทุกจังหวัด และนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดขอนแก่น ทราบ
๑๑.๓  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่ประกาศผลการคัดเลือก โดยเทศบาลอื่นจะขอใช้บัญชีคัดเลือกนี้ไม่ได้
๑๑.๔  ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก คือ
          (ก) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่คัดเลือกได้ไปแล้ว
(ข) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่คัดเลือกได้
          (ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ก่อนการแต่งตั้ง
          (ง) ผู้นั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
          (จ) เมื่อ ก.ท.จ.ขอนแก่น มีมติในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างอื่น
 
๑๒. การแต่งตั้ง
          ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งใด จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  ก็ต่อเมื่อในรอบปีที่แล้วจนถึงวันแต่งตั้งต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรืออยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวน และได้รับความเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกจาก ก.ท.จ.ขอนแก่นแล้ว  เทศบาลจะดำเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่คัดเลือกตามลำดับ และแจ้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งต่อไป
 
                                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                                                        ประกาศ    ณ   วันที่   ๗   เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๘
 
                               
                                                                                                       ประยุทธ  ชาญนุวงศ์
                                                                                                  (นายประยุทธ   ชาญนุวงศ์)
                                                                                               ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ขอนแก่น
                                            ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
                                                                                     มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร