ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

…………………………………………………………………..

         ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งเป็นแนวทางการพัฒนาโดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๕  ยุทธศาสตร์    ประกอบด้วย
          ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่
          ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
          ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
       
         บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลก้านเหลืองได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๓) และ(๔)  

          ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี  ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘
 
                                                         

                                                                                                  (นายบุญทัย  นารินทร์)
                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
บทนำ , สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา , การนำแผนสามปีไปสู่การปฏิบัติ , นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แนวทางการติดตามประเมินผล
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri