ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

…………………………………………………………………..

         ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งเป็นแนวทางการพัฒนาโดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๕  ยุทธศาสตร์    ประกอบด้วย
          ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชนน่าอยู่
          ๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
          ๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
       
         บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลก้านเหลืองได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ (๓) และ(๔)  

          ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี  ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘
 
                                                         

                                                                                                  (นายบุญทัย  นารินทร์)
                                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
บทนำ , สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา , การนำแผนสามปีไปสู่การปฏิบัติ , นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แนวทางการติดตามประเมินผล
KEDSARA DOT COM