เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙
*************
                   ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔ ข้อ  ๒๖   ขอประกาศเรื่อง   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อใช้ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้านเหลืองในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบรายจ่ายอื่น (โอนเพิ่มสำนักปลัด)                                              
ด้าน  บริหารงานทั่วไป
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
งาน  บริหารงานทั่วไป
งบ  รายจ่ายอื่น 
หมวด  รายจ่ายอื่น
ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
                                                                                                                  งบประมาณ                              ๐.-บาท
                                                                                                                  โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน            ๑๕,๐๐๐.- บาท                                                                                                                                             รวมเป็นเงิน                        ๑๕,๐๐๐.- บาท
งบดำเนินงาน (โอนลดสำนักปลัด)
ด้าน  บริหารงานทั่วไป
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
งาน  บริหารงานทั่วไป
งบ  ดำเนินงาน
หมวด  ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.                                                                                                                                                                                                                                    งบประมาณ                   ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
                                                                                                              โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน         ๑๕,๐๐๐.- บาท
                                                                                                              คงเหลือ                          ๘๕,๐๐๐.- บาท 
                   จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
 
                                        ประกาศ ณ วันที่     เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                      
                                                                                                (นายบุญทัย นารินทร์)                    
                                                                                         นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง