ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙
*************
                   ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔ ข้อ  ๒๖   ขอประกาศเรื่อง   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อใช้ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้านเหลืองในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบรายจ่ายอื่น (โอนเพิ่มสำนักปลัด)                                              
ด้าน  บริหารงานทั่วไป
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
งาน  บริหารงานทั่วไป
งบ  รายจ่ายอื่น 
หมวด  รายจ่ายอื่น
ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
                                                                                                                  งบประมาณ                              ๐.-บาท
                                                                                                                  โอนเพิ่มครั้งนี้เป็นเงิน            ๑๕,๐๐๐.- บาท                                                                                                                                             รวมเป็นเงิน                        ๑๕,๐๐๐.- บาท
งบดำเนินงาน (โอนลดสำนักปลัด)
ด้าน  บริหารงานทั่วไป
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป
งาน  บริหารงานทั่วไป
งบ  ดำเนินงาน
หมวด  ค่าตอบแทน
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.                                                                                                                                                                                                                                    งบประมาณ                   ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
                                                                                                              โอนลดครั้งนี้เป็นเงิน         ๑๕,๐๐๐.- บาท
                                                                                                              คงเหลือ                          ๘๕,๐๐๐.- บาท 
                   จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
 
                                        ประกาศ ณ วันที่     เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                                                      
                                                                                                (นายบุญทัย นารินทร์)                    
                                                                                         นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง          
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้.....
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri