เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในสายงานบริหารการศึกษา
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
เป็นสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในสายงานบริหารการศึกษา

…………………………….
                   ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ได้ประกาศรับสมัครสคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในสายงานบริหารการศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง ระหว่างวันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  นั้น
 
                   บัดนี้   การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  อาศัยอำนาจตามข้อ ๘๔ แห่งประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ.๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  ดังนี้

ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  (  นักบริหารงานการศึกษา ๖ )
เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล/ตำแหน่ง สังกัด อำเภอ จังหวัด
๐๐๑ นายสุระ  มาเบ้า
นักวิชาการศึกษา ๗ว
 
ทต.ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
 
                    ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้
 
                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                            ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒   พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
 
 
                                                                                                                      บุญทัย นารินทร์
                                                                                                                ( นายบุญทัย  นารินทร์ )
                                                                                                          นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง