เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

รายละเอียดคุณสมบัติผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐

คุณสมบัติของคนพิการ
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลืองตามทะเบียนบ้าน
๓. มีบัตรหรือสมุดประจำตัวคนพิการแล้ว เท่านั้น  
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
๕. คนพิการที่ได้รับเบี้ยแต่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่  ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ นี้

เอกสารประกอบการยื่นคำขอคนพิการ  ประกอบด้วย
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กพิการ)  จำนวน  ๑  แผ่น
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  แผ่น
๓. สำเนาบัตรหรือสมุดประจำตัวคนพิการ    จำนวน  ๑  แผ่น
๔. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร  (กรณีขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร)
๕. หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนแทน)  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนคนพิการ
ให้มาขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ  ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ นี้เท่านั้น  ณ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลก้านเหลือง หรือสถานที่รับขึ้นทะเบียนฯภายในหมู่บ้าน ตามประกาศเรื่อง “กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการฯ” 

ระยะเวลาการรับเงิน   
จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในอัตรา  ๘๐๐   บาท/เดือน  เริ่มตั้งแต่  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นต้นไป