เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การรับสมัครบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓
...........................................................
                    ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ตามกรอบแผนอัตรากำลังที่ว่างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )  จำนวน  ๑  อัตรา
                   อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล  ลงวันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๗  ( รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒ / ๒๕๖๒  เมื่อวันที่   ๑๘   ธันวาคม  ๒๕๖๒   มีมติเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงานเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว  ส่งผลให้กรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  )  ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจว่าง  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลก้านเหลืองแทนตำแหน่งที่ว่าง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
 
                   ๑.ประเภทและตำแหน่งที่รับสมัคร 
                     ๑.๑  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  ( ผู้มีคุณวุฒิ )  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง
                            ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ตำแหน่งเลขที่  ๐๑-ภ-๐๐๔   
                             จำนวน ๑ อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๑๕,๐๐๐ บาท
 
                    ๒.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร
.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ ๔  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล  ลงวันที่ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๔๗  ดังต่อไปนี้
  1.  สัญชาติไทย
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี  และไม่เกิน ๖๐ ปี  ( นับถึงวันรับสมัคร)
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
  5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น
  7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
  8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดปล่อย  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  9. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
     ทั้งนี้  ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง  จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น
              ๓.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  และระยะเวลาการจ้าง 
                 ๓.๑  หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
                         หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน  ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร  ภายใต้การกำกับ  แนะนำ  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
                   ๑.ด้านปฏิบัติการ
                          ๑.๑  รวบรวม  วิเคราะห์  และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง  และสังคม  เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม   การเมือง  การบริหาร
                   ๑.๒  รวบรวมข้อมูล  และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น  เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
                   ๑.๓  วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือนโยบาย  แผนงาน  และโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  และเสนอข้อคิดเห็น  เพื่อช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนา ๓ ปี แผนการปฏิบัติงาน  แผนงาน  โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
                   ๑.๔  สำรวจ  รวบรวม  และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน  หรือกำหนดยุทธศาสตร์
                   ๑.๕  ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล  และส่วนราชการต่างๆ  เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย  ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
                   ๑.๖  ประสานและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ  เพื่อประกอบการจัดทำกระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (  PMQA )  และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ( Performance Assessment Rating Tool-PART ) 
                   ๑.๗  ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อนำไปจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์  ( Strategy Map )  หรือตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                   ๑.๘  ศึกษา  สำรวจ  รวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูล  ตรวจสอบ  วิเคราะห์  วิจัยและจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ  ทางด้านการจราจร  และด้านอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร  เพื่อนำมาประกอบในการวางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร
                   ๑.๙  ช่วยดำเนินการสำรวจ  คำนวณโครงสร้าง  และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย  สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
                   ๑.๑๐  ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม               
                   ๑.๑๑  ช่วยพัฒนาระบบจราจร  ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร  เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร
                   ๑.๑๒  ประสานงาน  รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทั้งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากสภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา  ๓  ปี  และแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่
                   ๒.ด้านการวางแผน
                      ๒.๑  วางแผนการดำเนินงานที่รับผิดชอบ  ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ  เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
                     ๒.๒  วางแผนและร่วมดำเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน  องค์กร  และกลุ่มจังหวัดในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
                     ๒.๓   วางแผนการดำเนินงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                    ๓.ด้านการประสานงาน
                          ๓.๑  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกำหนด 
                   ๓.๒  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
                   ๔.ด้านการบริการ
                      ๔.๑  รวบรวมข้อมูล  เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการ
                     ๔.๒  ให้คำปรึกษา  แนะนำ   ตอบปัญหา  และชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับนโยบายและแผนหรืองานการจราจร  เพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
                   ๔.๓  จัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน  หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
 
๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
       มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
       ๑.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางสังคมศาสตร์  การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  บริหาร  สถิติ  สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร์  คณิตศาสตร์และสถิติ  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.  หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
       ๒.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์  การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  บริหาร  สถิติ  สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร์  คณิตศาสตร์และสถิติ  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
       ๓.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์  การวางแผน  วิจัยทางสังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  บริหาร  สถิติ  สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร์  คณิตศาสตร์และสถิติ  สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.  หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  1.  ความรู้จำเป็นประจำสายงาน  ประกอบด้วย
๑.๑  ความรู้จำเป็นในงาน  ( ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ )             ระดับ ๑
๑.๒  ความรู้เรื่องกฎหมาย  ( ความรู้เฉพาะทางในงานทีรับผิดชอบ )             ระดับ ๑
๑.๓  ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ            
        ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                          ระดับ ๑
๑.๔  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้                                       ระดับ ๑
๑.๕  ความรู้เรื่องการจัดการองค์กร                                       ระดับ ๑
๑.๖  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ                                    ระดับ ๑
๑.๗  ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์                   ระดับ ๒
๑.๘  ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล                             ระดับ ๒
     ๒.  ทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน  ประกอบด้วย
          ๒.๑  ทักษะการบริหารข้อมูล                                                       ระดับ ๑
          ๒.๒  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์                                                     ระดับ ๑
          ๒.๓  ทักษะการประสานงาน                                                       ระดับ ๑
          ๒.๔  ทักษะการบริหารโครงการ                                                    ระดับ ๑
          ๒.๕  ทักษะในการสื่อสาร  การนำเสนอ  และถ่ายทอดความรู้                    ระดับ ๑
          ๒.๖  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน                                    ระดับ ๑
          ๒.๗  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ                                               ระดับ ๑
     ๓.   สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง  ประกอบด้วย
            ๓.๑  สมรรถนะหลัก  ๕  สมรรถนะ
                   ๓.๑.๑  การมุ่งผลสัมฤทธิ์                                                  ระดับ ๒
                   ๓.๑.๒  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม                          ระดับ ๑
                    ๓.๑.๓  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน                              ระดับ ๑
                    ๓.๑.๔  การบริการเป็นเลิศ                                               ระดับ ๑
                    ๓.๑.๕  การทำงานเป็นทีม                                                          ระดับ ๑
            ๓.๒  สมรรถนะประจำสายงาน           
                    ๓.๒.๑  การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก                           ระดับ ๑
                    ๓.๒.๒  การคิดวิเคราะห์                                                  ระดับ ๑
                    ๓.๒.๓  การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ               ระดับ ๑
                    ๓.๒.๔  ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน                ระดับ ๑
๓.๓  ระยะเวลาการจ้าง
      การทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔  ปี  โดยหากผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์อาจมีการต่อสัญญาจ้างได้อีก  ทั้งนี้ในการทำสัญญาจ้างแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญงาน หรือชำนาญการขึ้นไป  หรือเทียบเท่าการค้ำประกันในวงเงิน ๕,๐๐๐ บาท
          ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้น  ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นกำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ ( ภาค ผนวก ก.)
      
๔.วัน  เวลา และสถานที่สมัคร
              ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร  และหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้  ตั้งแต่วันที่   ๒๘  มกราคม   ๒๕๖๓  -  วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ในวันและเวลาราชการ  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๓๓๐-๖๑๓๘   หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง  https://www.tessabankanluang.go.th

๕.เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
              ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  มายื่นในวันสมัครพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังนี้
               (๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๓ รูป  ถ่ายครั้งเดียวกัน   ไม่เกิน ๖ เดือน  นับถึงวันสมัคร
            (๒)  สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหลักฐานทางการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร  เช่น สำเนาปริญญาบัตร  หรือระเบียนผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ทั้งนี้  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร             จำนวน  ๑  ฉบับ 
           (๓)  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                 จำนวน  ๑  ฉบับ
           (๔)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                     จำนวน  ๑  ฉบับ
           (๕)  ใบรับรองแพทย์  ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน  นับแต่วันที่ตรวจร่างกายจนถึงวันสมัคร                           จำนวน  ๑   ฉบับ
          (๖)  สำเนาหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เช่น  สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน ( ส.ด.๙ )   หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน ( ส.อ.๔๓ )  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )  จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
          สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ใช้กระดาษ  เอ ๔  เท่านั้น  และให้ผู้สมัคร  รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อทุกหน้าเอกสาร  สำหรับพระภิกษุ  สามเณร  นักพรต  และนักบวชในศาสนาใดๆไม่รับสมัคร  และไมให้เข้ารับการสอบคัดเลือก  ตามนัยหนังสืองาน ก.ท.ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๑  และตามความในข้อ ๕  ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๘
          ทั้งนี้  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และหากปรากฏว่า  ผู้สมัครรายใด  มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  เทศบาลตำบลก้านเหลือง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
          ๖.ค่าธรรมเนียมการสมัคร
             เทศบาลตำบลก้านเหลือง  กำหนดให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครในอัตรา ๑๐๐ บาท  ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้  เมื่อผู้สมัครได้ชำระแล้ว  เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ทั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจะจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครคืนแก่ผู้สมัครที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
          ๗.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร
          ๗.๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสร
                        เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  ในวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  โดยจะปิดประกาศไว้  ( บอร์ดประชาสัมพันธ์ )  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  และดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง  https://www.tessabankanluang.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๓๓๐-๖๑๓๘  
            ๗.๒  วัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ( ปรนัย )
                   เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะดำเนินการสอบข้อเขียน  ( ปรนัย )  ในวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   โดยการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.)  และความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ( ภาค ข.)  ตามเกณฑ์การตัดสินในข้อ ๙  ของประกาศนี้  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง   เทศบาลตำบลก้านเหลือง
             ๗.๓  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ( ปรนัย  ) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 
                     เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  ( ปรนัย )  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  โดยจะปิดประกาศไว้  ( บอร์ดประชาสัมพันธ์ ) ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  และดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง  https://www.tessabankanluang.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๔๓๓๐-๖๑๓๘  
             ๗.๔  วัน เวลา  สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์
                   เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.  – ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
          ๘.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
             หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  มี ๓ ภาค  รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ใน “หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร” แนบท้ายประกาศนี้  ( ภาค ผนวก ข. ) ดังนี้
             ๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ( ภาค ก.)    ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ) 
                   โดยการสอบข้อเขียน ( ปรนัย )  โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง  รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ใน  “ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ” แนบท้ายประกาศนี้            ( ภาคผนวก ข.)
             ๘.๒  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข.)  ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
                   โดยการสอบข้อเขียน ( ปรนัย )  โดยผู้สมัครในตำแหน่งใดต้องทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  รายละเอียดตามที่ได้กำหนดไว้ใน “ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร”  แนบท้ายประกาศนี้ ( ภาคผนวก ข.)
             ๘.๓   ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค ค. )   ( คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน )
                    โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และจากการสัมภาษณ์  ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ  จริยธรรม  และคุณธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ  และบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น  รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ใน “ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะ”  แนบท้ายประกาศนี้ ( ภาค ผนวก ข. )
 

          ทั้งนี้  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.)  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข. )  โดยจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า     ร้อยละ ๖๐  ถึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค ค. ) ต่อไป
         
          ๙.เกณฑ์การตัดสิน
                      ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป        ( ภาค ก. )  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข. )  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง         ( ภาค ค. )  คะแนนสอบในแต่ละภาคจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 
          ๑๐.การประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร
                   ๑๐.๑  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
                   เทศบาลตำบลก้านเหลือง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  จะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนเท่ากัน  ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า
                   ๑๐.๒  การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
                           เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  โดยกำหนดให้ขึ้นบัญชีไว้มีอายุไม่เกิน ๑ ปี  นับแต่วันประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  หากมีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว  ให้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญ