เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
......................................................................
     ตามที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  ๑ ตำแหน่ง ซึ่งได้รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘  มกราคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
               บัดนี้ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
  ๑.๑  นางสาวดารุณี  ช่วยนา          เลขที่  ๐๐๑
  ๑.๒  นางสาวปัทมาวดี  สีล้อม        เลขที่  ๐๐๒
                  
     ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อในการสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  เข้ารับการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)   ในวันที่ ๒๐  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๒.๐๐ น.  และสอบสัมภาษณ์ในวันที่  ๒๔  เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
               การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เทศบาลตำบลก้านเหลือง จะทำการประกาศใน วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
                  
                                               ประกาศ ณ วันที่  ๑๑   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓
                            
 
                                                                                                                     บุญทัย   นารินทร์
              
                                                                                                                (นายบุญทัย นารินทร์)
                                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง