ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
  เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
.............................................
            ตามที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลก้านเหลือง     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ลงวันที่  ๒๐ เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
          บัดนี้เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้ประมวลผลคะแนนการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ  ดังนี้

๑. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลำดับที่  ๑  นางสาวดรุณี  ช่วยนา 

ทั้งนี้เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้กำหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งไว้ดังนี้
๑.  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี
๒.  เทศบาลตำบลก้านเหลือง จะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่  ตามบัญชีนี้
๓.  ผู้ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร   ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร   คือ
           ๓.๑  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
           ๓.๒  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง  ภายในเวลาที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้ทำการแจ้งให้เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ทราบก่อนที่จะครบกำหนดตามเวลาข้างต้น
๔.  การเลือกสรรในครั้งนี้  ผู้เข้ารับการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนถูกต้อง  ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง  เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ทั้งนี้  หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  แม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีไว้แล้ว  หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตาม  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติโดยเทศบาลตำบลก้านเหลืองจะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   หรือจะพิจารณาให้ออกจากราชการ  ในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว            
                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓
                                                                  
                                                                                                                               บุญทัย  นารินทร์
                                                                                                                           (นายบุญทัย  นารินทร์)
                                                                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 

KEDSARA DOT COM