ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
  เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
.............................................
            ตามที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลก้านเหลือง     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ลงวันที่  ๒๐ เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น
          บัดนี้เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้ประมวลผลคะแนนการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ  ดังนี้

๑. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลำดับที่  ๑  นางสาวดรุณี  ช่วยนา 

ทั้งนี้เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้กำหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งไว้ดังนี้
๑.  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี
๒.  เทศบาลตำบลก้านเหลือง จะเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่  ตามบัญชีนี้
๓.  ผู้ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร   ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร   คือ
           ๓.๑  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
           ๓.๒  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง  ภายในเวลาที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้ทำการแจ้งให้เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ทราบก่อนที่จะครบกำหนดตามเวลาข้างต้น
๔.  การเลือกสรรในครั้งนี้  ผู้เข้ารับการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนถูกต้อง  ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง  เรื่อง  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  ทั้งนี้  หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้  แม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีไว้แล้ว  หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตาม  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติโดยเทศบาลตำบลก้านเหลืองจะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   หรือจะพิจารณาให้ออกจากราชการ  ในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว            
                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓
                                                                  
                                                                                                                               บุญทัย  นารินทร์
                                                                                                                           (นายบุญทัย  นารินทร์)
                                                                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 

KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri