เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน
เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการ  รวมถึงความต้องการ  ตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานภาครัฐจึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน   "ทุกความคิดเห็นมีความหมาย"   โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)  ที่ปรากฏอยู่หน้าจอ