เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประกาศ  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันควร

        ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี  เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 28  มีนาคม พ.ศ.2564  นั้น
        ปรากฎว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ทำให้บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา 42  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562