เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทง ประจำปี 2565

หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดกระทง ประจำปี 2565

๑.กำหนดการจัดการประกวด            

    « ๑. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕          

    « ๒. ประกาศรายชื่อทีมแข่งขันในวันที่ ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

ทางเว็บไชด์ https://www.tessabankanluang.go.th                  

๓. การจัดประกวดกระทง ในวันอังคารที่  ๘ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  

ณ บริเวณกองอำนวยการ  วัดจุมพล ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น          

    -  เวลา  ๐๘.๐๐  น.   ลงทะเบียนกระทง          

    -  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   เริ่มการประกวดกระทง

๒.ประเภทกระทงที่จัดการประกวด กระทงที่จัดให้มีการประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ          

    ๒.๑ กระทงประเภทสวยงาม (รุ่นประถมศึกษา)          

    ๒.๒ กระทงประเภทสร้างสรรค์  (รุ่นประชาชนทั่วไป)

สอบถาม