เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565

                    หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

                  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕

    เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

                     *************************

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดนางนพมาศ          

    ๑) เป็นสุภาพสตรี          

    ๒) อายุ ๑๓  ปีเป็นต้นไป          

    ๓) สถานภาพโสด          

    ๔) เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคติดต่อร้ายแรง          

    ๕)  หลักฐานผลการตรวจโควิด-๑๙  (ATK)

๒. การรับสมัคร          

    ๒.๑ หลักฐานการสมัคร          

        ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน ๒ ฉบับ          

        ๒) รูปถ่ายสีเต็มตัว ขนาดโปสการ์ด ๔ x ๖ นิ้ว จำนวน ๑ รูป          

        ๓) รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป              (รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน,ไม่สวมแว่น,หน้าตรง)          

    ๒.๒  จำนวนรับสมัคร          

        -  รับไม่เกิน  จำนวน  ๒๕  คน

3. ค่าสมัคร          

    -  ค่าสมัคร  300 บาท  (ไม่คืนเงินค่าสมัครให้ทุกกรณี)

๔. การแต่งกายแต่งกายด้วยชุดไทย สไบ ผ้าถุงยาว (ประยุกต์) ทรงผม เครื่องประดับตามอัธยาศัย