เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลก้านเหลือง จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตาม”โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่มีการจัดทำถังขยะเปียกครบ 100% (ครบทุกหลังคาเรือน) และมีการคัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งได้ถูกต้องตามหลักวิธี
สอบถาม