เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566