เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
***************
                   ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ ๔  เมษายน  ๒๕๕๙  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สำหรับสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  นั้น
                   บัดนี้   การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๘ แห่งประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   
                   ทั้งนี้   การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก  และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้  ได้ตรวจสอบเอกสารตาม ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร ฯ  ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร   ดังนั้น  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
 
 
 
                                                                             ( นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์ )
                                                                          ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ขอนแก่น
                        ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น