ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
***************
                   ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ ๔  เมษายน  ๒๕๕๙  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สำหรับสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  นั้น
                   บัดนี้   การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๘ แห่งประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   
                   ทั้งนี้   การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก  และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นนี้  ได้ตรวจสอบเอกสารตาม ข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัคร ฯ  ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร   ดังนั้น  หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
 
 
 
                                                                             ( นายประยุทธ์  ชาญนุวงศ์ )
                                                                          ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ขอนแก่น
                        ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้.....
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri