เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  การปรับลดขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
                    ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้จัดทำโครงการปรับลดขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นตามแนวทางมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๑๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และเป็นไปตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖   หมวด  ๕  หมวด  ๗  และหมวด  ๙  มาตรา  ๕๒ 
                    ดังนั้น  เทศบาลตำบลก้านเหลือง  จึงขอปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้ให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  หากขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้ให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  สั่งการต่อไป  รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้
         
                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                            
                                                                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙
 
 


                                                                                                                                     (    นายบุญทัย    นารินทร์    )
                                                                                                                                   นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง