เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลก้านเหลืองเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ม. 1และ ม. 12
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตำบลก้านเหลือง  พร้อมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ  การทิ้ง  การคัดแยกขยะ  และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
ที่  บ้านก้านเหลือง หมู่ 1   และบ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ 12