ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประกาศจากเทศบาล
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง  เรื่อง  มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
 	 ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง มาตราการ ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง มาตราการ ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การปรับลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
 
แนบท้ายประกาศ ระยะเวลาการปรับลดขั้นตอน  และระยะการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
แนบท้ายประกาศ ระยะเวลาการปรับลดขั้นตอน และระยะการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
 
คำสั่งเทศบาล เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งเทศบาล เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
 
KEDSARA DOT COM