เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
กิจกรรม
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 ของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ
สอบถาม