เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป 6)
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหารในสายงานนักบริหารงานทั่วไป
…………………………….
 
                   ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง ลงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๘  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลในสายงานนักบริหารงานทั่วไปในวันที่  ๒๘  มกราคม  -  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘     ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง  นั้น
 
                   บัดนี้   การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  อาศัยอำนาจตามข้อ ๘๔ แห่งประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                   ทั้งนี้  การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้
 
                                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 
 
                                                                                         บุญทัย  นารินทร์
 
                                                                                     (นายบุญทัย  นารินทร์)
                                                                            นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหารในสายงานนักบริหารงานทั่วไป

(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง ลงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘)

ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
 
เลขประจำตัว ชื่อ   -   สกุล/ตำแหน่ง สังกัด อำเภอ จังหวัด
๐๐๑
นางฉลองขวัญ  ศีลาโคตร
บุคลากร ๖ ว
 
ทต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        บุญทัย  นารินทร์
                                                                                   (นายบุญทัย  นารินทร์)
                                                                           นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง