เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
รายละเอียดคุณสมบัติผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐

คุณสมบัติของผู้สูงอายุ
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลืองตามทะเบียนบ้าน
๓. เป็นผู้เกิดก่อนวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๙๙  (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่  ๑  มกราคม  ของปีนั้นๆ)
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผล ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้น ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  
๕. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยแต่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่  ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘  นี้

เอกสารประกอบการยื่นคำขอของผู้สูงอายุ  ประกอบด้วย
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  แผ่น
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  แผ่น
๓. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร  (กรณีขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร)
๔. หนังสือมอบอำนาจ  (กรณีให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนแทน)  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ให้มาขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ นี้เท่านั้น  ณ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลก้านเหลือง หรือสถานที่รับขึ้นทะเบียนฯภายในหมู่บ้าน ตามประกาศเรื่อง “กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการฯ” 

ระยะเวลาการรับเงิน   จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเริ่มตั้งแต่  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นต้นไป  ดังนี้
อายุ  ๖๐ - ๖๙  ปี  จะได้รับเงิน   ๖๐๐  บาทต่อเดือน
อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี  จะได้รับเงิน  ๗๐๐  บาทต่อเดือน
อายุ  ๘๐ - ๘๙  ปี  จะได้รับเงิน  ๘๐๐  บาทต่อเดือน
อายุ  ๙๐  ปีขึ้นไป  จะได้รับเงิน   ๑,๐๐๐  บาทต่อเดือน