เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปในตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ รับสมัคร 2-18 พฤษภาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป  ให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานประเภทวิชาการ  ในตำแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
-----------------------------------------------
                    ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป  เป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ  จำนวน  ๑ ตำแหน่ง  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๐ แห่งประกาศ  ก.ท.จ. ขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
๑.      ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
          ๑.๑ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ                  จำนวน  ๑  อัตรา
๒.  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร   
          ๒.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด
          ๒.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในแต่ละตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายประกาศ
 
๓.  ข้อห้ามสำหรับพระภิกษุและสามเณร
          พนักงานเทศบาลที่อยู่ระหว่างลาอุปสมบท ไม่มีสิทธิสมัครสอบและเข้าสอบ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๔ เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ
 
๔. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร 
           
๔.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  กำหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่   ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙    ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด   เทศบาลตำบลก้านเหลือง   ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น โทร ๐-๔๓๒๑-๐๖๙๑ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบคัดเลือกตามประกาศนี้
           ๔.๒ ผู้สมัครสอบคัดเลือก มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียวตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกที่เทศบาลได้ประกาศรับสมัครไว้ในคราวเดียวกันและกำหนดวันสอบคัดเลือกวันเดียวกัน หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกไว้หลายตำแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้วเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น