เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการไทยนิยมยั่งยืน
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ชาวตำบลก้านเหลือง  ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน  โดยชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นหลายๆ  ด้าน  ได้แก่  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ถนน  ไฟฟ้า    สิทธิสวัสดิการต่างๆ  เช่น  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  โดยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  จะนำมาพิจารณาเข้าแผนการดำเนินงานต่อไป