ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
......................................................................
     ตามที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  ๑ ตำแหน่ง ซึ่งได้รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘  มกราคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
               บัดนี้ เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
          รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
  ๑.๑  นางสาวดารุณี  ช่วยนา          เลขที่  ๐๐๑
  ๑.๒  นางสาวปัทมาวดี  สีล้อม        เลขที่  ๐๐๒
                  
     ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อในการสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  เข้ารับการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)   ในวันที่ ๒๐  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๒.๐๐ น.  และสอบสัมภาษณ์ในวันที่  ๒๔  เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง
      การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เทศบาลตำบลก้านเหลือง จะทำการประกาศใน วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
                  
                                  ประกาศ ณ วันที่  ๑๑   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓
                            
 
                                                                                                                              บุญทัย   นารินทร์
 
                                                                                                                          (นายบุญทัย     นารินทร์)
                                                                                                                     นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
 
 
 
 
 
 

KEDSARA DOT COM