เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
...........................................
                   ตามที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลก้านเหลือง ตามประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลก้านเหลือง   ลงวันที่  ๒๐  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
                   บัดนี้  เทศบาลตำบลก้านเหลือง ได้ประมวลผลคะแนนการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว      จึงขอประกาศผลผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้
          ๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
              ๑.๑  นางสาวดารุณี  ช่วยนา             เลขที่  ๐๐๑
                   ทั้งนี้ให้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)   ในวันที่  ๒๔   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๖๓   ตั้งแต่   เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
                                         ประกาศ ณ วันที่  ๒๑   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓
 
 
                                                                                                บุญทัย    นารินทร์
 
                                                                                        (  นายบุญทัย   นารินทร์   )
                                                                                    นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง