ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
เทศบัญญัติเทศบาล
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557
 
 คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา  เทศบาลตำบลก้านเหลือง

***********************


 
          บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลก้านเหลือง   จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง   จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังต่อไปนี้
 
1. สถานะการคลัง        
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ.  2556  เทศบาลตำบลก้านเหลืองมีสถานะการเงินดังนี้
          ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ.  2556 
          1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   26,628,020.96  บาท
          1.1.2 เงินสะสม  6,723,966.31 บาท
          1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม  4,895,899.18 บาท
          1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ........-.............โครงการ  
                 รวม …………-…………… บาท
          1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จำนวน ……-……… โครงการ             รวม …………-……………… บาท
          1.1.6 เงินกู้คงค้าง ……………-……………… บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  29,455,476.26  บาท  ประกอบด้วย
          หมวดภาษีอากร                                                                     187,671.45    บาท
          หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                         32,311        บาท
          หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                          207,312.11    บาท
          หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                             -        บาท
          หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                               425,820         บาท
          หมวดรายได้จากทุน                                                                          -        บาท
          หมวดภาษีจัดสรร                                                                   17,214,051     บาท
          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                7,334,806     บาท
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  4,053,504  บาท
  (3) รายจ่ายจริง  จำนวน   18,754,201.51 บาท  ประกอบด้วย
          งบกลาง              936,086        บาท
          งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)         4,846,097              บาท
          งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  4,767,255.26  บาท
          งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)           4,730,144              บาท
          งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                   -                 บาท
          งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                   
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
KEDSARA DOT COM