เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
สินค้า OTOP
ทอเสื่อกก ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
      การทอเสื่อกก   เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นตำบลก้านเหลืองที่มีมายาวนาน  วิธีการทำเสื่อกก   จะนำเอาต้นกกมาฉีกให้เป็นเส้น  ตากแดดให้แห้ง  และนำไปย้อมสี    เสร็จแล้วนำมาทอให้เป็นแผ่นผืน  บางหมู่บ้านทำเป็นผืนเดียว  บางกลุ่มก็ทอเป็นผืนขนาดเล็กแล้วนำมาเย็บติดกันให้เป็นเสื่อกกที่มีขนาดผืนใหญ่ขึ้น   ใช้สำหรับปูรองนั่งหรือนอน  
     เสื่อกก  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค   และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน   หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน   ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง  ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต
     ตำบลก้านเหลือง  อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   ก็เป็นอีกตำบลหนึ่งที่ได้มีการทอเสื่อกกในชุมชน  โดยเฉพาะ  กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบะแหบ  หมู่ 10  ก็เช่นกัน  ได้มีการทอเสื่อกกโดยได้สร้างภูมิปัญญาขึ้น  โดยทอเสื่อกกให้เป็นตัวอักษร  ตามคำสั่งของลูกค้าได้  ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชน  ที่ยังไม่เคยเห็นจากที่ไหนและควรสืบสาน รักษาไว้ให้ยาวนาน